Waarom Hattrick Voetbal?

Uw ideale reis samenstellen
Altijd telefonisch bereikbaar
Tijdige bezorging kaarten
Eigen accountmanager
100% zitplaatsgarantie
Persoonlijke aandacht
Jarenlange ervaring
Deskundig advies
Scherpe prijzen
Maatwerk

078 - 645 00 39

Algemene Voorwaarden Hattrick Voetbal

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HATTRICK SPORT B.V., WAARVAN HATTRICK VOETBAL ONDERDEEL IS.

ALGEMEEN

De besloten vennootschap Hattrick Sport B.V. h.o.d.n. Hattrick Voetbal is gevestigd aan Kapitein Stamperiusflat 58, 3333 CE te Zwijndrecht. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam c.q. de vestiging Dordrecht onder nummer 24424443. De werkzaamheden welke de besloten vennootschap Hattrick Sport B.V. h.o.d.n. Hattrick Voetbal (verder te noemen "Hattrick") uitvoert, bestaan uit het voor groepen of individuen organiseren van arrangementen bestaande uit een programma in verband met een evenement of een reis.

De arrangementen welke Hattrick aanbiedt kunnen variëren van de enkele aan- en/of verkoop van tickets of entreekaarten van een evenement of gebeurtenis, tot het aanbieden van een geheel verzorgd programma waarvan een evenement een onderdeel uit kan maken.

De evenementen kunnen variëren van sportevenementen, theatervoorstellingen of iedere andere gebeurtenis of reis welke hoofdzakelijk in een recreatief kader plaats zal vinden.

De algemene voorwaarden van Hattrick zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contractsluitende partij (verder ook te noemen "wederpartij") en Hattrick betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contractsluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Hattrick.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

lid 1. De algemene voorwaarden van Hattrick zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Hattrick en andere contractsluitende partij/partijen.

lid 2. De algemene voorwaarden van Hattrick zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

lid 3. De algemene voorwaarden van Hattrick zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Hattrick. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt.

lid 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van Hattrick als vernoemd in lid 1.3, binden Hattrick slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van Hattrick voor het overige van kracht.

lid 5. Hattrick vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Hattrick vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

lid 6. Indien de contractsluitende partij binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, danwel voordat Hattrick over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Hattrick als omschreven in art. 1 lid 5, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Hattrick.
Artikel 2 HET TOT STAND KOMEN EN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

lid 1. Alle aanbiedingen van Hattrick zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Hattrick wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Alle informatie die door Hattrick wordt verstrekt dient derhalve gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van de zijde van de wederpartij.

lid 2. Een aanbod c.q. opdracht welke door de contractsluitende partij aan Hattrick wordt gedaan, geldt niet eerder als aanvaard door Hattrick, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Hattrick, hetzij door het verzenden van een factuur aan de andere contractsluitende partij door Hattrick, hetzij nadat Hattrick een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod/de opdracht zijdens de andere contractsluitende partij. In dit laatste geval wordt Hattrick geacht stilzwijgend het aanbod/de opdracht te hebben aanvaard.

lid 3. De overeenkomst tussen Hattrick en de andere contractsluitende partij wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Hattrick het aanbod/de opdracht van de andere contractsluitende partij als omschreven in het vorige lid van dit artikel, heeft aanvaard. Indien de contractsluitende partij zich niet kan verenigen met de bevestiging van het door haar gedane aanbod, door Hattrick, waaronder begrepen het verzenden van een factuur en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, dient zij, schriftelijk en gemotiveerd, binnen 5 werkdagen, te protesteren tegen de inhoud van de overeenkomst. Indien dit protest tijdig, aldus binnen 5 werkdagen, door Hattrick wordt ontvangen, kan, met instemming van beide partijen, de overeenkomst tussen partijen worden ontbonden danwel kan een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Voor wat betreft deze nieuwe overeenkomst zijn vervolgens de algemene voorwaarden van Hattrick wederom van toepassing. Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen protesteert, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de overeenkomst zoals omschreven in de bevestiging van Hattrick.
Artikel 3 BETALINGSVERPLICHTINGEN

lid 1. Hattrick is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.

lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

lid 3. Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden, dient in de vorige leden, in de plaats van "integrale betaling" gelezen te worden als "eerste deelbetaling".

lid 4. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Hattrick en een andere contractsluitende partij, zijn te allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

De wederpartij is gehouden 100 % van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Hattrick aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft, te zijn voldaan.

De aard van het aangeboden evenement kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op aanbetaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn. De voorwaarden welke alsdan tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, zullen in de plaats treden van het bepaalde in artikel 3 lid 4 sub 1.

Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer 22.60.94.057 ten name van Hattrick Sport B.V. te Zwijndrecht.

De wederpartij is tot betaling aan Hattrick, gehouden, overeenkomstig de door Hattrick aan de wederpartij verzonden factuur, tenzij de wederpartij, conform het bepaalde in art. 2.3. geprotesteerd heeft tegen de schriftelijke bevestiging, de factuur danwel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, door Hattrick.

Bij niet tijdige betaling door de wederpartij, van zowel deelbetalingen als integrale betaling van de factuur, is Hattrick gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.

Indien Hattrick, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van Hattrick ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan Hattrick verschuldigd zijn.

Indien Hattrick zonder inspanningen van derden nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij tracht af te dwingen, zal de wederpartij een redelijke vergoeding voor de door Hattrick en haar personeel, aan de inning te besteden tijd aan Hattrick verschuldigd zijn. Vanaf het moment dat de vordering op de wederpartij door Hattrick in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder zal de wederpartij, ongeacht of zij daarvan op de hoogte is, buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd zijn. Deze kosten belopen in elk geval 15 % van het factuurbedrag. Hattrick is niet gehouden enig bewijs te leveren van de omvang van de, ter incasso, verrichte werkzaamheden, alsmede de daaraan verbonden buitengerechtelijke (incasso) kosten.
Artikel 4 LEVERINGSVERPLICHTINGEN

lid 1. Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Hattrick verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

lid 2. Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een arrangement vangt aan op het moment dat Hattrick het eerste onderdeel van het arrangement levert.

lid 3. De door Hattrick te leveren arrangementen zijn, indien van toepassing, inclusief entreekaarten c.q. plaatsbewijzen van het evenement waarop (een gedeelte van) de overeenkomst betrekking heeft. Hattrick is gerechtigd de entreekaarten of plaatsbewijzen te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt (aldus bijvoorbeeld in het geval van een voetbalwedstrijd tot dat de aftrap van de wedstrijd wordt genomen). Voor de overige onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, heeft Hattrick het recht deze onderdelen te leveren op het moment dat zij opportuun acht. Bij de bepaling van welk moment opportuun is, dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

lid 4. Indien Hattrick aan de wederpartij een programma toezendt zal het bepaalde in dit programma niet in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die Hattrick voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. Hattrick is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

lid 5. Hattrick heeft een inspanningsverplichting, tot nakoming van de in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Hattrick georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

lid 6. Hattrick heeft tevens een inspanningsverplichting tot nakoming van de terzake van het evenement schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
Artikel 5 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN RISICOVERDELING

lid 1. Indien de levering van het arrangement door Hattrick, door onvoorziene omstandigheden, bemoeilijkt wordt, danwel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door Hattrick worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Hattrick is alsdan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.

lid 2. Hattrick dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is.

lid 3. Gezien de kennis en expertise van Hattrick is zij, met in achtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of ontbinding op zijn plaats is. De wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van Hattrick, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is, of de door Hattrick gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.

lid 4. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst dusdanig kunnen bemoeilijken dat deze in redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden danwel onmogelijk gemaakt wordt zijn: overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders, dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycots, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook, waaronder begrepen files, verplaatsing van het evenement, uitval van personeelsbezetting, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van het personeel van Hattrick danwel hulppersonen danwel contractpartners van Hattrick, welk van een dusdanige aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor ernstig wordt belemmerd, bijzondere weersomstandigheden alsmede tekortkomingen van hulppersonen of contractpartners van Hattrick, in de nakoming van hun overeenkomst met Hattrick, waardoor arrangementen danwel onderdelen van de arrangementen onverwacht niet kunnen worden geleverd. Deze opsomming is niet limitatief, doch is bedoeld om een indruk te geven van de soort gebeurtenissen die reden kunnen zijn om het bestaan van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 1, aan te nemen.

lid 5. Hattrick is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement, te annuleren.

lid 6. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden door Hattrick, is de wederpartij desalniettemin verplicht, het (aldus niet volledige) arrangement af te nemen.

lid 7. Het vorige lid vindt geen toepassing indien, door het wegvallen van het in het voorgaande lid genoemde onderdeel (of onderdelen), het geleverde arrangement in absoluut onvoldoende mate overeenkomt met het arrangement dat Hattrick, zoals omschreven in de overeenkomst, zou leveren. Voor de bepaling van de mate van afwijking tussen het geleverde arrangement en het oorspronkelijk te leveren arrangement, dient rekening gehouden te worden met de redelijkheid en billijkheid, waarbij partijen aangeven een aangepast arrangement, wegens wegvallen van onderdelen van het oorspronkelijk te leveren arrangement, niet meer voldoet, indien er een zeer grote discrepantie is ontstaan tussen het uiteindelijk te leveren arrangement en het oorspronkelijk overeengekomen arrangement.

lid 8. Indien onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden, zal slechts restitutie van onderdelen door Hattrick plaatsvinden, indien, en voor het zelfde gedeelte dat, Hattrick restitutie zou ontvangen van haar leverancier.

lid 9. Indien voor tickets en/of entreekaarten voor een evenement, door de organisatoren van het betreffende evenement, niet zijnde Hattrick zelf, (bijvoorbeeld in het geval van afgelasting van een evenement door de organisatoren) restitutie tegen de oorspronkelijke, op het ticket vermelde, prijs, plaatsvindt, neemt de wederpartij, genoegen met deze restitutie van het oorspronkelijk op het ticket vermelde verkoopbedrag. Aangezien de dienst die Hattrick levert, juist bij uitstek bestaat uit het organiseren van arrangementen, waarbij toegangskaarten danwel tickets in verband met het evenement, in vele gevallen moeilijk zijn te verkrijgen en daaraan diverse kosten (mede in verband met tussenhandel) zijn verbonden, zal Hattrick door de wederpartij niet worden aangesproken voor het verschil tussen de door Hattrick aan haar berekende verkoopprijs voor een arrangement of een onderdeel daarvan, en de oorspronkelijke "intrensieke" verkoopprijs van onderdelen van een arrangement (bijvoorbeeld de op een ticket of entreekaart vermelde oorspronkelijke verkoopprijs).

lid 10. Indien Hattrick kosten heeft gemaakt ter uitvoering van het arrangement waarop de overeenkomst betrekking heeft, welke niet of slechts gedeeltelijk aan haar gerestitueerd kunnen worden, zal zij slechts verplicht kunnen worden tot een maximum van 50 % van de overeengekomen prijs van het arrangement te restitueren aan de wederpartij. Hattrick dient in een dergelijk geval schriftelijk en gemotiveerd aan te tonen welke bedragen zij niet gerestitueerd krijgt en welke bedragen zij reeds heeft voldaan aan haar leveranciers. In voorkomende gevallen zal de schade, bestaande uit betalingen die hebben plaatsgevonden of zullen moeten plaatsvinden, waarvoor geen restitutie plaatsvindt of plaats zal vinden zijdens de leveranciers van Hattrick, door Hattrick en de wederpartij bij helfte worden gedragen.
Artikel 6 PRIJSOPBOUW EN VERHOGINGEN VAN DE VERKOOPPRIJS

lid 1. De op de aanbiedingen en facturen van Hattrick, genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen Hattrick in het kader van het evenement, heeft aangeboden, exclusief de verschuldigde B.T.W. en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die Hattrick ter uitvoering van het arrangement dient te maken en een winstmarge.

lid 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele materiaalprijzen, de kosten van het verkrijgen van entreebewijzen of tickets, salarissen en sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enz., gelden op het moment van de aanbieding door Hattrick. Verhogingen van de kostenfacturen alsmede van eventueel toepasselijke wisselkoersen, welke door Hattrick, niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van de arrangementen c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag aan de hand van de factuur, te verhogen. In voorkomend geval dient Hattrick schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen om welke redenen een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het arrangement c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met de overeenkomst, zal zij c.q. Hattrick, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Het bepaalde in artikel 5 lid 1, 5, 8, 9 en 10 is mutatis mutandis op een dergelijke situatie van toepassing.
Artikel 7 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

lid 1. De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen haar en Hattrick, betrekking heeft.

lid 2. De wederpartij is verplicht tot integrale betaling van de factuur welke Hattrick haar toezendt, ook indien zij niet of niet volledig deelneemt aan het arrangement of de arrangementen waarop de overeenkomst betrekking heeft, waaronder begrepen het evenement, of onderdelen daarvan of indien zij geen gebruik maakt van faciliteiten, of onderdelen daarvan, die in het kader van het arrangement door Hattrick, worden aangeboden. Indien de wederpartij besluit het gehele arrangement of onderdelen daarvan, als boven omschreven, niet af te nemen, heeft zij geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door Hattrick.

lid 3. Slechts indien er tussen Hattrick en haar wederpartij schriftelijk wordt overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met niet afnemen van het gehele of gedeeltelijke arrangement, plaats zal vinden, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid werd bepaald.

lid 4. Indien de wederpartij, binnen 5 dagen, als aangegeven in artikel 2 lid 3, protesteert tegen de inhoud c.q. validiteit van de overeenkomst, waarbij beide partijen instemmen met een ontbinding, zal de wederpartij een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd zijn aan Hattrick, met name indien door Hattrick reeds handelingen zijn verricht danwel kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst. Deze annuleringskosten zullen bestaan uit de totale kosten die Hattrick reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, vermeerderd met een annuleringsvergoeding ad 10 % van het factuurbedrag betreffende de onderhavige overeenkomst. Hattrick garandeert jegens haar wederpartij, niet meer dan hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, danwel hetgeen waartoe zij wettelijk jegens de wederpartij verplicht is.

lid 5. Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van het arrangement, een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is Hattrick niet gehouden tot enige restitutie van gelden danwel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.

lid 6. Indien de wederpartij wel slaagt in het bewijs betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Hattrick, en Hattrick geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als genoemd in art. 5 lid 1 e.v., is Hattrick gehouden tot een restitutie, welke in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

lid 7. Hattrick is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Hattrick sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

lid 8. Hattrick is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoeke van Hattrick ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Hattrick of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Hattrick kan van deze bepaling worden afgeweken.

lid 9. De wederpartij vrijwaart Hattrick voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, danwel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen welke worden verstrekt door Hattrick. Slechts indien veroorzaakte schade het gevolg is van een uitdrukkelijke richtlijn of instructie van Hattrick danwel door Hattrick ingeschakelde werknemers, hulppersonen of contractpartners van Hattrick, kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.
Artikel 8 VERJARINGSTERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN

Iedere vordering tot restitutie van betaalde bedragen danwel tot vergoeding van schade als genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden ingesteld binnen twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van het arrangement heeft plaatsgevonden, danwel had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op restitutie danwel schadevergoeding, vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk is in enige vordering op Hattrick.
Artikel 9 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

lid 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hattrick partij is, is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze rechtskeuze.

lid 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij Hattrick partij is, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door, de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, danwel enige andere Arrondissementsrechtbank, naar keuze van Hattrick, met uitzondering van geschillen die wettelijk moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien een geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, zal de kantonrechter te Rotterdam de bevoegde kantonrechter zijn, tenzij Hattrick bepaalt dat een andere kantonrechter bevoegd zal zijn. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze forumkeuze.
Voor al uw voetbalreizen en evenementen